Forside : Et billed fra historien Bigfoot's War! i Weird Western Tales # 25 (1974)

 

Indhold :

Weird Western Tales # 32 : Bigfoot's War! (1976) (Jonah Hex)

Weird Western Tales # 33 : Day of the Tomahawk (1976) (Jonah Hex)

Weird Western Tales # 35 : The Hangman (1976) (Jonah Hex)